محل تبلیغات شما

دنـــیـــا جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــد اگـــر دلـــتـــنـــگـــیـــ وجـــود نـــداشـــتـــ ، کـــســـیـــ دلـــتـــنـــگـــیـــ را تـــجـــربـــهـــ نـــمـــیـــکـــرد و بـــرایـــ یـــکـــ دلـــتـــنـــگـــیـــ ثـــانـــیـــهـــ هـــا ، دقـــیـــقـــهـــ هـــا ، ســـاعـــتـــ هـــا ،روز هـــا و مـــاهـــ هـــا یـــا شـــایـــدمـــ ســـالـــ هـــا مـــانـــنـــد اتـــشـــفـــشـــانـــیـــ بـــغـــضـــشـــ را قـــورتـــ نـــمـــیـــداد . :)

دنـــیـــا قـــطـــعـــا جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــود اگـــر دوســـتـــ هـــا و رفـــیـــقـــ هـــایـــیـــ کـــهـــ هـــمـــچـــونـــ خـــانـــوادهـــ اتـــ هـــســـتـــنـــد و تـــو بـــا دلـــیـــ صـــافـــ دوســـتـــشـــانـــ داریـــ ، دوســـتـــتـــ داشـــتـــهـــ بـــاشـــنـــد و مـــانـــنـــد عـــروســـکـــیـــ قـــدیـــمـــیـــ تـــو را دور نـــیـــنـــدازنـــد . :)

دنـــیـــا زیـــبـــا مـــیـــشـــد اگـــر تـــبـــعـــیـــضـــ و اخـــتـــلـــافـــاتـــ تـــبـــقـــاطـــیـــ از زمـــیـــنـــ و آســـمـــانـــ ، شـــمـــالـــ و جـــنـــوبـــ ، شـــرقـــ و غـــربـــ ، بـــر ســـرتـــ نـــمـــیـــبـــاریـــد و تـــو هـــرگـــز دلـــتـــ نـــمـــیـــخـــواســـتـــ کـــســـیـــ جـــز خـــودتـــ بـــاشـــیـــ . :)

دنـــیـــا بـــیـــ شـــکـــ زیـــبـــا تـــر مـــیـــشـــد اگـــر لـــبـــخـــنـــد از لـــبـــ اطـــرافـــیـــانـــ بـــا ارزشـــتـــ هـــرگـــز مـــحـــو نـــمـــیـــشـــد و تـــو مـــجـــبـــور بـــهـــ نـــگـــریـــســـتـــنـــ شـــکـــســـتـــنـــ بـــغـــضـــشـــانـــ نـــبـــودیـــ . :)

دنـــیـــا جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــد اگـــر بـــهـــ خـــواســـتـــهـــ هـــایـــتـــ مـــیـــرســـیـــدیـــ و شـــاهـــد از دســـتـــ دادنـــ عـــزیـــزانـــتـــ نـــبـــودیـــ و انـــهـــا در ایـــنـــدهـــ ایـــ نـــزدیـــکـــ شـــاهـــد از دســـتـــ دادنـــ تـــو . :)

 

پ.ن: نوشته شده توسط یکی از بهترین دوستام.

#A_D

ســــاحــــــلـــــ ... :)

دنـــیـــا جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــد اگـــر... :)

ناخُــــــدایـ مَنــ

، ,هـــا ,اگـــر ,دنـــیـــا ,تـــو ,مـــیـــشـــد ,مـــیـــشـــد اگـــر ,جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ ,و تـــو ,دنـــیـــا جـــایـــ ,قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــد ,قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــد اگـــر ,جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ مـــیـــشـــد ,دنـــیـــا جـــایـــ قـــشـــنـــگـــیـــ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها